Mange av de som driver små bedrifter i Norge har ikke råd til å leie kontor og velger å jobbe hjemmenfra fra et hjerne i stua, soverommet eller kanskje i garasjen. Under pandemien var også dette høyaktuelt.

Vi skal nå se på regelverk og muligheter for å kostnadsføre utgiftene til hjemmekontor i regnskapet.

Strøm, husleie, renovasjon:

De aller fleste vil ikke ha anledning til å kreve noen utgifter for strøm, husleie, renovasjon osv. for hjemmekontoret sitt i foretaket. Dette er fordi Skattetaten krever at lokalet utelukkende brukes til næring. Da holder ikke med et hjørne i soveværelset.

Under følger noen unntak der det likevel kan være aktuelt med fradrag for hjemmekontor.

Hvis du eier boligen:

  • Det er strenge regler rundt føring av hjemmekontor. Her tar vi for oss reglene for hjemmekontor i fritaksbehandlet bolig, det vil si at du benytter minst 50 prosent av boligen selv i minst halve året.

  • Et hjemmekontor er en del av boligen som bare brukes til næring, f.eks en frisørsalong i kjelleren. Et kombinert soverom/kontor vil derfor ikke tilfredsstille kravene til hjemmekontor. Oppfylles kravene til hjemmekontor kan man kreve et fradrag på kr 1850,- per år (2021), etter sats fastsatt av skattedirektoratet.

  • Du kan alternativt få fradrag for faktiske utgifter. Da må du foreta en skjønnsmessig vurdering av leiekostnaden på den delen av boligen som benyttes til hjemmekontor. Det er lett å trå feil her, så vi anbefaler å ta kontakt med skatteetaten på 800  80 000 for å få hjelp til å sette opp en fordeling.

  • NB Skattefelle: Merk at ved salg av boligen vil gevinst på den delen av boligen som har blitt benyttet til hjemmekontor være skattepliktig. Det kan derfor bli svært dyrt å føre hjemmekontor i regnskapet.

Du leier boligen:

  • Har du hjemmekontor i leid bolig kan du fordele leiekostnaden forholdsmessig på boligdelen og hjemmekontoret. Du kan også få fradrag for strøm. Har du hjemmekontor i f.eks 20% av boligen kan du få fradrag for 20% av kostnadene til leie og strøm.

Utstyr til hjemmekontoret:

Et funksjonelt hjemmekontor forutsetter at man har både arbeidsplass og nødvendig utstyr tilgjengelig hjemme. Det er flere måter den ansatte kan få tilgang til slikt utstyr på:

  • Arbeidsgiver låner utstyr til den ansatte (arbeidsgiver eier)
  • Arbeidsgiver gir utstyr til den ansatte (den ansatte blir eier)
  • Den ansatte kjøper utstyr og får kostnaden refundert av arbeidsgiver etter bilag
  • Arbeidsgiver utbetaler utstyrsgodtgjørelse til hjemmekontor

De skattemessige konsekvensene varierer for de ulike måtene man har innrettet seg på. Jeg vil ikke gå nørmere inn på dette her men henviser til Skatteetaten. Klikk her for nærmere informasjon.