Kjøring i forbindelse med enkeltmannsforetak kan falle inn under tre kategorier:

  1. Du bruker privatbil i  næringsvirksomheten (firmaet)
  2. Du bruker næringsbil kun til næring.
  3. Du bruker næringsbil både privat og i næring.

De tre kategoriene har ulike regler for skattefradrag for bil og hvordan du bokfører det. Vi ser også på hvordan du fører disse i skattemeldingen (selvangivelsen).

1) Du bruker din private bil i firmaets tjeneste:

Bruker du en privatbil kan du få fradrag per kilometer du kjører i forbindelse med jobb, såkalt kilometergodtgjørelse. Skattefradrag for bil beregnes ut fra en standardsats, satt til 3,50 kroner per kilometer (2021).

Du har krav på kilometergodtgjørelse (skattefradrag for bil) så lenge du vanligvis kjører mindre enn 6000 kilometer per år. Avstanden regnes i snitt over tre år, så du kan føre over 6000 kilometer et år hvis du var under grensen i fjor, og forventer å være under også senere år.

Har du flere biler kan du få kilometergodtgjørelse for alle, så lenge ingen av bilene i gjennomsnitt overstiger grensen på 6000 kilometer.

Kjører du for eksempel 3500 kilometer i 2021, er fradraget 3,50 x 3500 = 12 250 kroner. Kilometergodtgjørelsen reduserer det skattepliktige beløpet til virksomheten din. Men husk at du må kunne dokumentere kjøringen.

Du bør føre en kjørebok med dato, formålet med reisene, strekningsbeskrivelser (fra og til) og kilometer per reise. Uten kjørebok kan Skatteetaten fastsette godtgjørelsen din ved skjønn, og da får du kanskje ikke hele fradraget du har krav på. Du kan finne mal til kjørebok hos Altinn.

Ved bilgodtgjørelse gis ikke fradrag for andre kostnader forbundet med bilen. Det vil si at utgifter til drivstoff, reparasjoner, forsikringer og avgifter må du betale privat.

Utgifter som parkering, bompenger, ferge osv. kan utgiftsføres og registreres som reisekostnader i regnskapet for å få fradrag, og må baseres på kvittering med påskrift om reiseformålet.

2) Du har firmabil som kun brukes i næring (ikke privat)

Hvis du kjører du mer enn 6000 kilometer i året, i snitt over tre år, regnes bilen som en yrkesbil. I stedet for å få fradrag per kilometer kan du føre alle kostnader knyttet til bilen inn i regnskapet – og når selskapet eier bilen får du i tillegg fradrag i form av saldoavskrivning på bilens verdi.

Å avskrive vil si at du reduserer verdien på et driftsmiddel etter hvert som det eldes. Det vil si at du får et lite skattefradrag på middelet hvert år. Små foretak kan velge å bruke skattemessige avskrivningsregler, såkalt saldoavskrivning, med en gitt prosentsats istedenfor å basere den årlige avskrivningen på individuelle vurderinger. Bilen skal  avskrives med 20 prosent av verdien som står i regnskapet.

Kan du dokumentere at bilen ikke brukes privat, trenger du ikke å betale fordelsskatt på privat bruk. Det anbefales derfor å ha en manuell eller elektronisk kjørebok.

3) Bruk av firmabil (yrkesbil) både i firmaet og privat.

Når bilen regnes som en yrkesbil, men også brukes privat, må du betale fordelsskatt. Det betyr at du må skatte privat av den fordelen du har avå ha "gratis bil". Da skal du føre alle bilkostnadene (drivstoff, reparasjoner, forsikring etc)  i regnskapet og får fradrag for disse, men en del av kostnaden blir tilbakeført for å veie opp for privat bruk.

Fordelsbeskatning fører til at den skattepliktige inntekten din øker igjen med beløpet du tilbakefører. Her må du gjennom et litt komplisert regnstykke.

Hvor mye du skal tilbakeføre beregnes ut fra bilens listepris som ny. Du kan finne listeprisen din på skatteetaten.no. Beløpet som skal tilbakeføres og skattes av er 30 prosent av listeprisen under 325 400 kroner (2021), og 20 prosent av listeprisen som overgår denne grensen.

Eksempel:

Er bilen ny i år, og har en listepris på 400 000 kroner blir regnestykket slik:

Tilbakeføring

325 400 x 30 % = 97 620

(400 000 – 325 400) x 20 % = 14 920

97 620 + 14 920 = 112 540 kroner

Men ifølge Skatteloven § 6-12 skal du ikke skatte av mer enn 75 % av beløpet du krever fradrag på. Hvis vi tenker oss at dette beløpet utgjør:

Avskrivning: 400 000 x 17 % (årlig avskrivningssats) = 68 000 kroner

Driftskostnader: 35 000 kroner (bensin/diesel, verksted, forsikring etc.)

= 103 000 kroner

Det vil det si at du maks kan skatte av 103 000 x 75 % = 77 250 kroner, som avgrenser tilbakeføringsbeløpet på 112 540 kroner over.

Da skal 77 250 kroner tilbakeføres av de totale kostnadene som er krevd fradrag på, og inngå i det skattepliktige beløpet til bedriften din.

Bruker du EL-bil skal listeprisen du regner med settes til 60 prosent, altså 240 000 i dette tilfellet, uavhengig av antall kjørte kilometer eller bilens alder.

Hvis du leier eller leaser bilen skal leien tas med i bilkostnadene, men du kan ikke kreve fradrag på avskrivninger.

Les mer om skattefradrag for enkeltpersonforetak.