LEIEAVTALE FOR HJEMMEKONTOR

1. PARTENE

UTLEIER:                                    

Adresse:                                     

LEIETAKER:                                

Adresse:                                     

2. LEIEOBJEKTET

Leieavtalen gjelder kontorlokale i xxx.  Komplett kontorarbeidsplass for hjemmekontor med arkivhyller, PC, skriver etc og fiber-bredbånd fra Telenor. Kontorlokalet leies ut delvis innredet. Leieren skal vedlikeholde inventaret så ofte som det er nødvendig. Alle nettbaserte tjenester som selskapet leverer, foregår fra dette lokalet.

3. LEIEFORHOLDETS VARIGHET

Leieavtalen er fornyet fra xxxx Leieavtalen kan fra hver av partene sies opp med 3 måneders varsel. Oppsigelsestiden går til utløpet av en kalendermåned.

4. DEPOSITUM

6 måneders husleie: kr xxx x 6 = kr xx betales som innestående depositum som sikkerhet for manglede betaling, skader ved fraflytting etc.

5. FORSKUDDSBETALING

Ved eventuell forskuddsbetaling avregnes månedlig husleie løpende.

6. LEIESUMMEN

Årsleien er kr xxx. Mva beregnes ikke. Leie kr xx forskuddsvis den 1. i hver måned til bankkonto: xxx

7. ELEKTRISITET, RENHOLD M.V.

Utgifter til elektrisitet og renhold er inkludert i leiesummen. Internett-tilgang (Telenorbredbånd) betales i tillegg til leiesummen av leietaker.

8. TINGLYSING

Leieavtalen kan ikke tinglyses uten utleiers skriftlige forhåndssamtykke.

9. UTLEIERENS PLIKTER

Utleieren plikter i leietiden å stille lokalet til leierens disposisjon i samsvar med avtalen.

10. LEIERENS PLIKTER

Lokalet må kun benyttes som kontorlokale. Leieren plikter straks å melde til utleieren enhver skade på lokalet, som må utbedres uten opphold.

11. UNDERSKRIFT

Utleieren og leieren vedtar med sine underskrifter alle punkter i denne leieavtale, som er utferdiget i to eksemplarer, hvorav utleier og leier beholder hvert sitt.

Dato: xxx

________________________________                       ________________________________

Sign utleier                                                                          Sign leietaker