BEDRIFTSKANALEN AS - INFORMASJONSKANAL FOR DE SOM DRIVER SMÅ BEDRIFTER I NORGE

Tekst kan kopieres til Word:

 

Bedriften AS

 Storgaten 67, 1234 Lillevik


 

REKOMMANDERT

Eva Fredriksen

Langgaten 33

4321 Skattvik

OPPSIGELSE

De sies herved opp fra Deres stilling i Bedriften AS med fratredelse den 01-10-2022.

Dersom De vil gjøre gjeldende at arbeidsforholdet ikke lovlig er brakt til opphør, kan De kreve forhandlinger og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 17.

Krav om forhandling må fremsettes skriftlig senest innen to uker etter at oppsigelsen er mottatt. De har rett til å fortsette i stillingen så lenge tvisten er gjenstand for forhandlinger.

Søksmål må reises innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning. Dersom det ikke har vært avholdt forhandlinger, må søksmål reises innen åtte uker fra oppsigelsen fant sted. Dersom De bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen seks måneder fra oppsigelsen fant sted.

Er søksmål reist innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant sted og innen utløpet av oppsigelsesfristen, kan De fortsette i stillingen inntil saken er avgjort ved rettskraftig dom. Det samme gjelder om De innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig underretter oss om at søksmål vil bli reist innen åtte ukers-fristen. Dette gjelder ikke hvis retten bestemmer at De skal fratre stillingen under sakens behandling.

Arbeidstakere som sies opp på grunn av arbeidsmangel og som har vært tilsatt i virksomheten i til sammen minst tolv måneder i de to siste år, har på nærmere vilkår fortrinnsrett til ny tilsetting i virksomheten, jfr. arbeidsmiljølovens § 67 nr. 1.

Et eventuelt søksmål rettes mot Bedriften AS, Storgaten 67, 1234 Lillevik.

Lillevik, den 27.08.2022

______________________________

for Bedriften AS

Per Olafsen

daglig leder

Har du spørsmål eller kommentarer send meg gjerne en epost post@bedriftskanalen.no

© 2017 by Bedriftskanalen. All rights reserved.