Ligningskontoret

 

Litt om omorganiseringen av ligningsmyndighetene i 2001

Ligningsmyndigheter, er de myndigheter som etter ligningsloven (lov om ligningsforvaltning av 13. juni 1980) sørger for utligning av skatt til stat og kommune.

De lokale ligningsmyndigheter består av ligningskontor, ligningsnemnd og overligningsnemnd. Ligningskontorene er statlige. Det skal være en ligningsnemnd og en overligningsnemnd for hvert ligningskontor. Før 2001 var det et ligningskontor i hver kommune, nå kan kontorene omfatte flere kommuner. I 2005 var det 99 ligningskontorer. Omorganiseringen gjør at det ikke lenger er et loklat ligningskontor man "kan stikke innom"

Ligningskontoret foretar forskuddsutskrivningen, ligningsbehandling etter å ha mottatt skatteyternes selvangivelser, formues- og inntektsansettelser og forbereder saker som skal avgjøres av nemndene. Kontoret ledes av en ligningssjef. Ligningsnemnda er et klageorgan og består normalt av en leder og fire andre medlemmer, valgt av kommunestyret/kommunestyrene. Overligningsnemnda består også av en leder og fire andre medlemmer. Det er det siste ordinære klageorgan.

For hvert fylke skal det være et statlig fylkesskattekontor og en fylkesskattenemnd. Fylkesskattenemnda skal bestå av en leder og fire andre medlemmer som velges av fylkestinget, i Oslo av kommunestyret

Kontakt med ligningskontoret

Det er ikke bare når selvangivelsen skal leveres eller klages på at det er nødvendig med kontakt med ligningskontoret. Dette kontor er rette instans for forskuddsskatt for enkeltmannsforetak, sjekking av skattekort midt i året og hvis du trenger en (gratis) rådgiver i skattespørsmål – Vanligvis får du god service. Det går an å ringe uten for lang ventetid.

Her er kontaktinformasjon: Kontakt oss - Skatteetaten

 
   
 
 

Hvis du har enkeltmannsforetak
Når oppstarten av det nye firmaet nærmer seg bør en ta kontakt med ligningskontoret for å få fastsatt forskuddsskatt. Dette må gjøres på eget initiativ i oppstartsåret. Ligningskontoret vil gi deg et skjema der du må oppgi forventet næringsinntekt samt eventuelt oppgi hva du har tjent som lønntaker hittil i år, hva som er trukket i skatt i lønnsinntekten mv., formue og gjeld ved årets slutt både privat og for firmaet. Før tall i ligningskontoret oppgis er det derfor lurt å ha tenkt gjennom tallene og gjerne satt opp et driftsbudsjett.

Ligningskontoret vil deretter sende deg en forskuddskatteseddel. Forskuddsskatten betales i 4 terminer slik:

15. mars - 15. mai - 15. september - 15. november

Hvis en i oktober 2022 regner med å starte virksomheten 1/1-2023 vil forskuddsskatt for 2023 fastsettes fra innsendt skjema og skal betales i de 4 overnevnte terminer. I mai 2024 leveres selvangivelsen som viser det korrekte skattegrunnlag. Høsten 2024 vil den endelige skatteavregning foreligge, da ser du om det blir restskatt eller skatte tilgode.

Aksjeselskap
Hvis virksomheten startes som aksjeselskap eksempelvis fra 1/1-2022 behøver en ikke betale skatt før når skatteoppgjøret foreligger høsten 2023. Hvis AS'et har hatt skattemessig overskudd (for 2022) vil ligningskontoret fastsette en forhåndsskatt for inntektsåret 2023. Forhåndsskatten forfaller 15. februar - 15. april - 2003 som avregnes mot skatteoppgjøret høsten 2024