Tidligere var kemneren en kommunal tjenestemann som sørget for en kommunes kasse og regnskapsvesen, og krevde inn skatter til kommunen og staten.

Kemner er en eldre betegnelse på kommunekasserer eller skatteoppkrever. Kemneren hadde også som oppgave å betale ut tilgodeskatt og å kreve inn restskatt. Kemneren førte kontroll med at innbetalingene (forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift) fra arbeidsgiverne var riktige.

I 2020 skjedde det en omorganisering ved at disse funksjonene ble overført til Skatteetaten. Kommunene har fortsatt ansvaret for å kreve inn egne kommunale krav.

 

SKREVET AV: RAGNAR DUNSBY DATO: 22.08.22

 
 

Skatteetaten har altså overtatt  følgende oppgaver:

  • Ansvarlig for innkreving av skatter fra personer og firmaer
  • Ansvarlig for innkreving arbeidsgiveravgift til Folketrygden
  • Skal automatisk få beskjed om nye firmaer fra Enhetsregisteret
  • Behøver normalt ikke kontaktes når firmaet etableres


Når det gjelder arbeidsgiveravgift skal denne betales til Skatteetaten. Avgiften beregnes av arbeidsgiver og rapporteres hver annen måned og utgjør 14,1% brutto lønn.

Rapportering skjer via altinn med en såkalt A-melding.


Terminoppgaven skal sendes inn slik:

1 termin (jan/feb) innen 15 mars
2 termin (mars/april) innen 15 mai osv

Betalingen av skattetrekk og arbeidsgiveravgift skjer slik:

For jan/februar: innen 15. mars
for mars/april innen 15. mai osv.

Husk at skattetrekksmidler skal settes inn på egen konto i banken.