En balanserapport er bygd opp slik: 

EIENDELER         

EGENKAPITAL OG GJELD

 
 Anleggsmidler     Egenkapital  
Hus 5 800 000   Aksjekapital

2 850 000

Bil 50 000   Opptjent egenkapital 500 000
Sum anleggsmidler 5 850 000  

 Sum egenkapital

3 350 000 
         
Omløpsmidler     Gjeld  
Kundefordringer 900 000    Banklån  1 000 000
Bankinnskudd 60 000    Leverandørgjeld 2 010 000 
Sum omløpsmidler 960 000    Offentlig gjeld (moms, skatt, arbeidsgiveravgift etc)  450 000
     

Sum gjeld

3 460 000

Sum eiendeler 6 810 000   Sum egenkapital og gjeld 6 810 000
         

 Hva forteller denne balanseoppstillingen?

Venstre side viser hvilke eiendeler eller verdier selskapet eier, mens høyre side viser hvordan eiendelene er finansiert

I dette eksempelet er ca 49 % er finansiert med egenkapital, mens ca 51% er finansiert med gjeld.

Et interessant nøkkeltall er her egenkapitalandelen som sier noe om hvor solid en bedrift er, som i eksempelet her altså er 49% som er veldig bra etter norske forhold.

Har bedriften en høy andel av egenkapital, så har den også en god soliditet. God soliditet er viktig for alle bedrifter. Både fordi det gir trygghet for selskapet, men også fordi det gir gunstigere betingelser for ny finansiering.

Tallet beregnes slik: Egenkapitalen (her 3.350.00)/Totalkapitalen (her: 6.810.000) * 100 = 49,1

Dette nøkkeltallet er bankene veldig opptatt av ifm lånesøknad:

Tips: ta ut en balanserapport og sjekk egenkapitalprosenten i ditt eget selskap.

Egenkapitalprosenten forteller om styrken selskapet har til å oppta langsiktig gjeld. Normal skulle en ønske at selskaper har en egenkapitalprosent på mellom 20 og 30 %, men mange norske selskaper har i normale tider mye lavere egenkapitalprosent enn det ønskede kravet. Norske bedrifter mener jeg ligger på ca 10%

Aksjeloven har regler som stiller krav om at selskapet til enhver tid skal ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Reglene skal primært sikre kreditorenes interesser. Ved alminnelig drift vil også selskapet som sådan som hovedregel være tjent med å ha dekkende økonomi.  Derfor er det viktig at styret følger med på dette.