Regnskapsføring er en lovpålagt oppgave, en plikt alle næringsdrivende har etter regnskapslovgivingen. Et viktig formål er at regnskapet skal vi myndighetene er grunnlag for å beregne skatter og avgifter. Vi snakker om selskapsskatt (skatt av overskuddet), merverdiavgift, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Skatt og avgift er ofte i fokus, men regnskapsrapporter kan også benyttes til å forstå virksomhetens økonomi, hvordan utviklingen er. Da må man ha en viss grunnleggende regnskapsforståelse:

 • Regnskapsføring er ofte veldig fokusert på, avstemminger, samt riktig bokføring ift skattefradrag eller mva fradrag
 • Vi bør også ha fokus på overordnet nivå
 • Vi bør konsentrere oss om Balanse heller enn Resultat
 • Vi vil fokusere på fokus på aksjeselskap
 • Nyttig for virksomhetseier for å forstå den regnskapsmessige situasjonen i egen virksomhet
 • Hva er det viktig å se etter ?
 • Hvor kan vi bli «lurt» ?
 • Når er det viktig å følge ekstra godt med ?

Vi ser litt på begrepet ARBEIDSKAPITAL

 • Arbeidskapital = Omløpsmidler - kortsiktig gjeld
 • Sier noe om evnen til å betjene løpende gjeld
 • Arbeidskapitalen bør være positiv !

I år 1  har selskapet kr 201.000 i fordringer, bankinnskudd og kontanter, mens den kortsiktig gjelden er på 40.000. Det gir en positiv arbeidskapital på kr kr 161.000

Dette eksempelet illustrerer utviklingen/endring i arbeidskapitalen i år 5 sammenlignet med år 1. i år 5 har selskapet kr 51.000 i bankinnskudd og kontanter, mens den kortsiktige gjelden er på kr 50.000.

TIPS: Ta en sjekk på arbeidskapitalen i ditt eget regnskap ved å ta ut balanserapporten. Viktig å gjøre dette løpende for å følge med på hvordan arbeidskapitalen endrer seg. Hvis utviklingen er negativ kan du vurdere tiltak (øke omløpsmidler og/eller redusere den kortsiktig gjeld) . Et mulig tiltak kan f eks. være å gjøre om kortsiktig leverandørgjeld til mer langsiktig.